Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
18182

Triển khai Chiến dịch thực hiện cài đặt chữ ký số cá nhân trên địa bàn xã

Ngày 11/08/2023 00:00:00

UBND xã Định Liên - BCĐ Chuyển đổi số tổ chức Hội nghị Triển khai Chiến dịch thực hiện cài đặt chữ ký số cá nhân trên địa bàn xã

       Căn cứ Kế hoạch số 28/KH-BCĐ ngày 25/5/2023 của Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã Định Liên về hoạt động của BCĐ chuyển đổi số xã Định Liên năm 2023;
       Căn cứ Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 10/08/2023 của UBND xã về việc triển khai Chiến dịch thực hiện cài đặt chữ ký số các nhân trên đại bàn
       Sáng ngày hôm nay, 11/08/2023, tại Hội trường UBND xã Định Liên đã triển khai Chiến dịch thực hiện cài đặt chữ ký số các nhân trên địa bàn xã (Sau đây gọi tắt là “Chiến dịch”) cho Tổ công nghệ số cộng đồng thôn (Mời mở rộng lực lượng Đoàn viên thanh niên trên địa bàn)
        I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
        - Cụ thể hóa các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm tại các Kế hoạch, Chương trình công tác về chuyển đổi số của xã năm 2023,
       - Phối hợp Doanh nghiệp VT-CNTT nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong công tác chuyển đổi số năm 2023.
        - Tranh thủ huy động, phát huy lực lượng nòng cốt của Tổ công nghệ số cộng đồng (Đoàn Thanh niên trong thời gian nghỉ hè) để tham gia thực hiện Chiến dịch.
       - Việc triển khai các nhiệm vụ phải đảm bảo đúng các trình tự theo quy định của pháp luật, tiến độ thời gian và đạt được hiệu quả mục tiêu đã đề ra.
       II. NỘI DUNG
       1. Hướng dẫn ý nghĩa của việc cài đặt chữ ký số cá nhân

      Chữ ký số cá nhân dựa trên nền tảng ứng dụng phần mềm ký số VNPT CmartCA do Viễn thông Thanh Hóa cung cấp và miến phí trong thời gian 12 tháng; Sau thời gian trên sẽ thực hiện theo nhu cầu của công dân;
      Mục đích chữ ký số: Sử dụng cho dịch vụ công trực tuyến như: Cấp giáy xác nhận tình trạng hôn nhân, bản sao trích lục hộ tịch, đăng ký khai sinh, đăng ký gia đình văn hóa, đăng ký kinh doanh, cấp phép xây dựng, thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ, đăng ký kết hôn, đăng ký khai tử…
       2. Triển khai cài đặt ứng dụng chữ ký số VNPT CmartCA
      Bước 1: Tổ chức họp Tổ công nghệ số cộng đồng các thôn hướng dẫn thực hiện cài đặt chữ ký số cá nhân
       Thời gian: ½ ngày, ngày 11/8/2023
       Địa điểm: Hội trường UBND xã
      Đơn vị thực hiện: BCĐ Chuyển đổi số cấp xã, Tổ công nghệ số cộng đồng, các đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã
       Bước 2: Tổ chức triển khai thực hiện cài đặt tại các thôn
       Thời gian: Phát động Chiến dịch cao điểm từ ngày 12/8/2023 đến ngày 20/8/2023
       Địa điểm: Nhà văn hóa thôn và trực tiếp tại hộ gia đình
       Đơn vị thực hiện: Tổ công nghệ số cộng đồng, chủ lực là đoàn viên thanh niên trong thôn
       III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
      1. Giao Công chức Văn phòng UBND chuẩn bị video hướng dẫn cài đặt chữ ký số VNPT CmartCA và chịu trách nhiệm tập huấn cho tổ công nghệ số cộng đồng; Tổng hợp kết quả của đợt triển khai Chiến dịch báo cáo Chủ tịch UBND xã
       2. Giao công chức văn hóa chuẩn bị cơ sở vật chất, giấy mời triển khai hội nghị
       3. Giao cán bộ công chức phụ trách thôn đôn đốc, hỗ trợ tổ công nghệ số cộng đồng,
      4. Giao các thanh viên tổ công nghệ số cộng đồng thôn chủ trì triển khai trực tiếp, hướng dẫn công dân trong thôn cài đặt ứng dụng VNPT CmartCA có hiệu quả đảm bảo tỷ lệ công dân có chữ ký cá nhân ≥ 30% trước ngày 30/8/2023.
      5. Đề nghị MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội (Nòng cốt là thanh niên) tham gia tuyên truyền vận động và triển khai thực hiện đến đoàn viên, hội viên của mình đạt hiệu quả;
      6. Đề nghị Hiệu trưởng trường THCS triển khai thực hiện đến học sinh nhà trường (đối với học sinh đã được cấp CCCD) để tổ chức thực hiện;
        Với tinh thần và trách nhiệm của tổ công nghệ số cộng đồng, đặc biệt là nhiệt huyết của tuổi trẻ xã nhà, UBND xã, BCĐ chuyển đổi số tin tưởng rằng "Chiến dịch" sẽ lan tỏa sâu rộng và đạt hiệu quả cao nhất./.
                                                                                                                        Thực hiện: Lan Hương

Triển khai Chiến dịch thực hiện cài đặt chữ ký số cá nhân trên địa bàn xã

Đăng lúc: 11/08/2023 00:00:00 (GMT+7)

UBND xã Định Liên - BCĐ Chuyển đổi số tổ chức Hội nghị Triển khai Chiến dịch thực hiện cài đặt chữ ký số cá nhân trên địa bàn xã

       Căn cứ Kế hoạch số 28/KH-BCĐ ngày 25/5/2023 của Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã Định Liên về hoạt động của BCĐ chuyển đổi số xã Định Liên năm 2023;
       Căn cứ Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 10/08/2023 của UBND xã về việc triển khai Chiến dịch thực hiện cài đặt chữ ký số các nhân trên đại bàn
       Sáng ngày hôm nay, 11/08/2023, tại Hội trường UBND xã Định Liên đã triển khai Chiến dịch thực hiện cài đặt chữ ký số các nhân trên địa bàn xã (Sau đây gọi tắt là “Chiến dịch”) cho Tổ công nghệ số cộng đồng thôn (Mời mở rộng lực lượng Đoàn viên thanh niên trên địa bàn)
        I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
        - Cụ thể hóa các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm tại các Kế hoạch, Chương trình công tác về chuyển đổi số của xã năm 2023,
       - Phối hợp Doanh nghiệp VT-CNTT nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong công tác chuyển đổi số năm 2023.
        - Tranh thủ huy động, phát huy lực lượng nòng cốt của Tổ công nghệ số cộng đồng (Đoàn Thanh niên trong thời gian nghỉ hè) để tham gia thực hiện Chiến dịch.
       - Việc triển khai các nhiệm vụ phải đảm bảo đúng các trình tự theo quy định của pháp luật, tiến độ thời gian và đạt được hiệu quả mục tiêu đã đề ra.
       II. NỘI DUNG
       1. Hướng dẫn ý nghĩa của việc cài đặt chữ ký số cá nhân

      Chữ ký số cá nhân dựa trên nền tảng ứng dụng phần mềm ký số VNPT CmartCA do Viễn thông Thanh Hóa cung cấp và miến phí trong thời gian 12 tháng; Sau thời gian trên sẽ thực hiện theo nhu cầu của công dân;
      Mục đích chữ ký số: Sử dụng cho dịch vụ công trực tuyến như: Cấp giáy xác nhận tình trạng hôn nhân, bản sao trích lục hộ tịch, đăng ký khai sinh, đăng ký gia đình văn hóa, đăng ký kinh doanh, cấp phép xây dựng, thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ, đăng ký kết hôn, đăng ký khai tử…
       2. Triển khai cài đặt ứng dụng chữ ký số VNPT CmartCA
      Bước 1: Tổ chức họp Tổ công nghệ số cộng đồng các thôn hướng dẫn thực hiện cài đặt chữ ký số cá nhân
       Thời gian: ½ ngày, ngày 11/8/2023
       Địa điểm: Hội trường UBND xã
      Đơn vị thực hiện: BCĐ Chuyển đổi số cấp xã, Tổ công nghệ số cộng đồng, các đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã
       Bước 2: Tổ chức triển khai thực hiện cài đặt tại các thôn
       Thời gian: Phát động Chiến dịch cao điểm từ ngày 12/8/2023 đến ngày 20/8/2023
       Địa điểm: Nhà văn hóa thôn và trực tiếp tại hộ gia đình
       Đơn vị thực hiện: Tổ công nghệ số cộng đồng, chủ lực là đoàn viên thanh niên trong thôn
       III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
      1. Giao Công chức Văn phòng UBND chuẩn bị video hướng dẫn cài đặt chữ ký số VNPT CmartCA và chịu trách nhiệm tập huấn cho tổ công nghệ số cộng đồng; Tổng hợp kết quả của đợt triển khai Chiến dịch báo cáo Chủ tịch UBND xã
       2. Giao công chức văn hóa chuẩn bị cơ sở vật chất, giấy mời triển khai hội nghị
       3. Giao cán bộ công chức phụ trách thôn đôn đốc, hỗ trợ tổ công nghệ số cộng đồng,
      4. Giao các thanh viên tổ công nghệ số cộng đồng thôn chủ trì triển khai trực tiếp, hướng dẫn công dân trong thôn cài đặt ứng dụng VNPT CmartCA có hiệu quả đảm bảo tỷ lệ công dân có chữ ký cá nhân ≥ 30% trước ngày 30/8/2023.
      5. Đề nghị MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội (Nòng cốt là thanh niên) tham gia tuyên truyền vận động và triển khai thực hiện đến đoàn viên, hội viên của mình đạt hiệu quả;
      6. Đề nghị Hiệu trưởng trường THCS triển khai thực hiện đến học sinh nhà trường (đối với học sinh đã được cấp CCCD) để tổ chức thực hiện;
        Với tinh thần và trách nhiệm của tổ công nghệ số cộng đồng, đặc biệt là nhiệt huyết của tuổi trẻ xã nhà, UBND xã, BCĐ chuyển đổi số tin tưởng rằng "Chiến dịch" sẽ lan tỏa sâu rộng và đạt hiệu quả cao nhất./.
                                                                                                                        Thực hiện: Lan Hương
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC