Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
18182

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập các tổ hòa giải cơ sở ở các đơn vị thôn

Ngày 02/05/2024 10:00:00

        UỶ BAN NHÂN DÂN        
XÃ ĐỊNH LIÊN

                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          Số:        /QĐ-UBND

Định Liên, ngày    tháng 4  năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập các tổ hòa giải cơ sở ở các đơn vị thôn

 
   

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỊNH LIÊN

            Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/ 2015, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật hòa giải cơ sở ngày 20 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 15/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hòa giải cơ sở.

Xét đề nghị của công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Định Liên;

                                                         QUYẾT ĐỊNH:

              Điều 1. Thành lập tổ hòa giải cơ sở ở các đơn vị thôn gồm những ông (bà)   
                            (có tên trong danh sách kèm theo)

             Điều 2. Tổ hòa giải ở các đơn vị thôn có trách nhiệm tổ chức hòa giải kịp thời các vụ việc mâu thuẩn, xích mích nhỏ trong thôn xóm theo quy định.

             Điều 3. Quyêt định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

           Văn phòng ủy ban nhân dân xã, Công chức tư Pháp – Hộ Tịch và các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơinhận:                                                                                     

            KT.CHỦ TỊCH

- UBND huyện (qua phòng tư pháp )

- Như điều 3 QĐ (để thực hiện)

- Lưu:VP, TP. 

 

           PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

           Trịnh Đình Thanh

 

DANH SÁCH TỔ HÒA GIẢI

(Kèm theo Quyết định Số:     /QĐ –UBND ngày     tháng 04 năm 2024)

                                      

TT

  Họ Và Tên

Chức Vụ

Chức Danh

Ghi Chú

- Tổ hòa giải Thôn Duyên Thượng 1

01

Lê Thị Hương

Trưởng ban CTMT

Tổ Trưởng

 

02

Lê Đình Toán

Trưởng Thôn

   Tổ Viên

 

03

Trịnh Thị Yên

Chi hội trưởng PN

  Tổ Viên

 

04

Lê Đình Noãn

Chi hội trưởng ND

  Tổ Viên

 

05

Lê Trí Thanh

Chi hội trưởng CCB

  Tổ Viên

 

06

Lê Đức Kiên

Bí thư chi đoàn

  Tổ Viên

 

- Tổ hòa giải Thôn Duyên Thượng 2                          

TT

Họ Và Tên

  Chức Vụ

Chức Danh

Ghi Chú

01

Lê Văn Thành

Trưởng ban CTMT

 Tổ Trưởng

 

02

Nguyễn Văn Lường

Trưởng Thôn

   Tổ Viên

 

03

 

Chi hội trưởng PN

   Tổ Viên

 

04

Lê Trí Thạch

Chi hội trưởng ND

   Tổ Viên

 

05

Nguyễn Trọng Bao

Chi hội trưởng CCB

   Tổ Viên

 

06

Lê Thị Tuyết

Bí thư chi đoàn

   Tổ Viên

 

07

Trịnh Đình Điểm

Chi hội trưởng hội NCT

Tổ Viên

 

- Tổ hòa giải thôn Vực Phác

01

Ngô Thị Tuyến

Trưởng ban CTMT

Tổ Trưởng

 

02

Nguyễn Xuân Đảng

Trưởng Thôn

Tổ Viên

 

03

Trịnh Thị Hiền

Chi hội trưởng PN

Tổ Viên

 

04

Nguyễn Minh Chính

Chi hội trưởng ND

Tổ Viên

 

05

Vũ Xuân Bình

Chi hội trưởng CCB

Tổ Viên

 

06

Nguyễn Mai Anh

Bí thư chi đoàn

Tổ Viên

 

07

Lê Thị Hoa

Chi hội trưởng hội NCT

Tổ Viên

 

- Tổ hòa giải Thôn Bái Thủy

TT

    Họ Và Tên

      Chức Vụ

Chức Danh

Ghi Chú

01

Đào Thị Thành

Trưởng ban CTMT

Tổ Trưởng

 

02

Trịnh Đình Minh

Trưởng Thôn

Tổ Viên

 

03

Lê Thị Hoa

Chi hội trưởng PN

Tổ Viên

 

04

Nguyễn Văn Thành

Chi hội trưởng ND

Tổ Viên

 

05

Lưu Trung Thành

Chi hội trưởng CCB

Tổ Viên

 

06

Nguyễn Tấn Tài

Bí thư chi đoàn

Tổ Viên

 

07

Nguyễn Văn Mợi

Chi hội trưởng hội NCT

Tổ Viên

 

           
  

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập các tổ hòa giải cơ sở ở các đơn vị thôn

Đăng lúc: 02/05/2024 10:00:00 (GMT+7)

        UỶ BAN NHÂN DÂN        
XÃ ĐỊNH LIÊN

                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          Số:        /QĐ-UBND

Định Liên, ngày    tháng 4  năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập các tổ hòa giải cơ sở ở các đơn vị thôn

 
   

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỊNH LIÊN

            Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/ 2015, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật hòa giải cơ sở ngày 20 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 15/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hòa giải cơ sở.

Xét đề nghị của công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Định Liên;

                                                         QUYẾT ĐỊNH:

              Điều 1. Thành lập tổ hòa giải cơ sở ở các đơn vị thôn gồm những ông (bà)   
                            (có tên trong danh sách kèm theo)

             Điều 2. Tổ hòa giải ở các đơn vị thôn có trách nhiệm tổ chức hòa giải kịp thời các vụ việc mâu thuẩn, xích mích nhỏ trong thôn xóm theo quy định.

             Điều 3. Quyêt định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

           Văn phòng ủy ban nhân dân xã, Công chức tư Pháp – Hộ Tịch và các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơinhận:                                                                                     

            KT.CHỦ TỊCH

- UBND huyện (qua phòng tư pháp )

- Như điều 3 QĐ (để thực hiện)

- Lưu:VP, TP. 

 

           PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

           Trịnh Đình Thanh

 

DANH SÁCH TỔ HÒA GIẢI

(Kèm theo Quyết định Số:     /QĐ –UBND ngày     tháng 04 năm 2024)

                                      

TT

  Họ Và Tên

Chức Vụ

Chức Danh

Ghi Chú

- Tổ hòa giải Thôn Duyên Thượng 1

01

Lê Thị Hương

Trưởng ban CTMT

Tổ Trưởng

 

02

Lê Đình Toán

Trưởng Thôn

   Tổ Viên

 

03

Trịnh Thị Yên

Chi hội trưởng PN

  Tổ Viên

 

04

Lê Đình Noãn

Chi hội trưởng ND

  Tổ Viên

 

05

Lê Trí Thanh

Chi hội trưởng CCB

  Tổ Viên

 

06

Lê Đức Kiên

Bí thư chi đoàn

  Tổ Viên

 

- Tổ hòa giải Thôn Duyên Thượng 2                          

TT

Họ Và Tên

  Chức Vụ

Chức Danh

Ghi Chú

01

Lê Văn Thành

Trưởng ban CTMT

 Tổ Trưởng

 

02

Nguyễn Văn Lường

Trưởng Thôn

   Tổ Viên

 

03

 

Chi hội trưởng PN

   Tổ Viên

 

04

Lê Trí Thạch

Chi hội trưởng ND

   Tổ Viên

 

05

Nguyễn Trọng Bao

Chi hội trưởng CCB

   Tổ Viên

 

06

Lê Thị Tuyết

Bí thư chi đoàn

   Tổ Viên

 

07

Trịnh Đình Điểm

Chi hội trưởng hội NCT

Tổ Viên

 

- Tổ hòa giải thôn Vực Phác

01

Ngô Thị Tuyến

Trưởng ban CTMT

Tổ Trưởng

 

02

Nguyễn Xuân Đảng

Trưởng Thôn

Tổ Viên

 

03

Trịnh Thị Hiền

Chi hội trưởng PN

Tổ Viên

 

04

Nguyễn Minh Chính

Chi hội trưởng ND

Tổ Viên

 

05

Vũ Xuân Bình

Chi hội trưởng CCB

Tổ Viên

 

06

Nguyễn Mai Anh

Bí thư chi đoàn

Tổ Viên

 

07

Lê Thị Hoa

Chi hội trưởng hội NCT

Tổ Viên

 

- Tổ hòa giải Thôn Bái Thủy

TT

    Họ Và Tên

      Chức Vụ

Chức Danh

Ghi Chú

01

Đào Thị Thành

Trưởng ban CTMT

Tổ Trưởng

 

02

Trịnh Đình Minh

Trưởng Thôn

Tổ Viên

 

03

Lê Thị Hoa

Chi hội trưởng PN

Tổ Viên

 

04

Nguyễn Văn Thành

Chi hội trưởng ND

Tổ Viên

 

05

Lưu Trung Thành

Chi hội trưởng CCB

Tổ Viên

 

06

Nguyễn Tấn Tài

Bí thư chi đoàn

Tổ Viên

 

07

Nguyễn Văn Mợi

Chi hội trưởng hội NCT

Tổ Viên

 

           
  
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC