Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
18182

KẾ HOẠCH Bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa, Thôn văn hóa”; danh hiệu công dân kiểu mẫu, gia đình kiểu mẫu năm 2021.

Ngày 03/11/2021 00:00:00

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ ĐỊNH LIÊN

 
   

 

Số: 47/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 

                Định Liên, ngày 02 tháng 11 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa, Thôn văn hóa”;

 danh hiệu công dân kiểu mẫu, gia đình kiểu mẫu năm 2021.

 
   

 

Thực hiện quyết định số 09/2019/QĐ-UBND  ngày  09/4/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Ban hành quy định các tiêu chí và trình tự, thủ tục xét, công nhận các danh hiệu kiểu mẫu;

Thực hiện Nghị Định 122/2018 ngày 17/9/2018 của Thủ tướng chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “gia đình văn hóa”, “thôn văn hóa”, “làng văn hóa”, “ấp văn hóa”, “bản văn hóa”, “tổ dân phố văn hóa”;

Căn cứ vào Công văn số 3452/UBND-VHTT ngày 25/10/2021 của Phòng VHTT - UBND huyện  Yên Định về việc triển khai việc xét tặng các danh hiệu văn hóa, báo cáo kết quả xây dựng danh hiệu văn hóa năm 2021 và đăng ký chỉ tiêu xây dựng  danh hiệu văn hóa năm 2022. UBND xã Định Liên xây dựng kế hoạch triển khai bình xét các danh hiệu kiểu mẫu, danh hiệu gia đình văn hóa năm 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Mục đích: - Lựa chọn ra các gia đình văn hóa, gia đình kiểu mẫu và công dân kiểu mẫu năm 2021

- Phát động phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng gia đình văn hóa”, xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu trong khu dân cư một cách sâu rộng và toàn diện.

- Yêu cầu: Công tác bình xét, công nhận được thực hiện công khai, dân chủ, đúng quy trình; không chạy theo thành tích mà chú trọng chất lượng từ đó kịp thời tuyên dương, khen thưởng động viên phát triển phong trào.

Tổ chức công bố danh hiệu “Gia đình văn hóa, Thôn văn hóa, và các danh hiệu kiểu mẫu năm 2021 trong ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11/2021.

II. NỘI DUNG:

1. Đối với danh hiệu “Gia đình văn hóa, Thôn văn hóa”

1.1 Theo 05 nội dung thực hiện của cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

- Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng.

- Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng gia đình văn hóa, phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái.

- Đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

- Đoàn kết chấp hành pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

- Đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh.

1.2 Tiêu chuẩn danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”.

Theo Nghị Định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về tiêu chuẩn trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”. (có hướng dẫn kèm theo).

2. Đối với các danh hiệu kiểu mẫu.

Thực hiện theo quyết định số 09/2019/QĐ-UBND tỉnh Thanh hóa ngày 09/4/2019 về việc ban hành quy định chi tiết các tiêu chí và trình tự, thủ tục xét, công nhận các danh hiệu kiểu mẫu, (Có hướng dẫn kèm theo).

2.1 Nội dung thực hiện:

Theo Quyết định 09/2019/QĐ-UBND tỉnh Thanh hóa ngày 09/ 4/ 2019 về việc ban hành quy định chi tiết các tiêu chí và trình tự, thủ tục xét, công nhận các danh hiệu kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH quê hương, đất nước giai đoạn 2020 – 2025.

2.2 Tiêu chuẩn các danh hiệu kiểu mẫu.

Theo điều 3, điều 4, điều 5, điểu 6, điều 7 Quyết định số 09/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa (có hướng dẫn kèm theo).

III. PHƯƠNG THỨC TIẾN HÀNH VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Phương thức tiến hành:

- Trưởng thôn, cùng trưởng Ban công tác Mặt trận tổ chức hội nghị Ban công tác Mặt trận mở rộng đến tổ trưởng, tổ phó tổ an ninh xã hội triển khai kế hoạch bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa, Thôn văn hóa”; các danh hiệu kiểu mẫu năm 2021.

- Tổ trưởng tổ an ninh xã hội tổ chức hội nghị đại diện hộ gia đình của tổ, họp xem xét dự kiến về đối tượng cụ thể của các danh hiệu lập danh sách tổng hợp về Ban công tác mặt trận thôn.

- Trưởng thôn phối hợp với trưởng ban công tác Mặt trận thôn tổ chức hội nghị mở rộng, để rà soát các danh hiệu mà các tổ an ninh xã hội báo cáo, đồng thời dự kiến các danh hiệu để tham mưu cho hội nghị thôn bình xét.

- Căn cứ kết quả bình xét các danh hiệu của thôn, trưởng thôn lập danh sách các danh hiệu, báo cáo về bộ phận Văn hóa xã (gặp đ/c Hằng CC VH-XH) để tham mưu cho Hội đồng thi đua khen thưởng xã xét công nhận.

- UBND - Ban thường trực Mặt trận Tổ quốc xã, các ngành đoàn thể, các tổ chức thành viên của mặt trận phối hợp triển khai kế hoạch đến các thành viên, đoàn viên, hội viên và mọi tầng lớp nhân dân để góp phần thực hiện kế hoạch đạt kết quả cao nhất.

- Ban văn hóa thông tin xã tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh từ ngày 01 tháng 11 năm 2021;

2. Thời gian thực hiện

- Ngày 03/11/2021 tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa, Thôn văn hóa”các danh hiệu kiểu mẫu năm 2021.

- Ngày 03/11/2021 – 11/11/2021, các khu dân cư tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch, tiến hành hội nghị bình xét các danh hiệu năm 2021 và phát động đăng ký thi đua các danh hiệu năm 2022.

- Ngày 12/11/2021, Trưởng thôn lập danh sách báo cáo về Bộ phận văn hóa xã.

- Ngày 13-15/11/2021, Hội đồng thi đua khen thưởng xã tổ chức hội nghị bình xét, và đề nghị UBND xã ra quyết định công nhận các danh hiệu gia đình văn hóa, công dân kiểu mẫu và gia đình kiểu mẫu năm 2021.

- Ngày 18/11/2021 các khu dân cư tổ chức ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” công bố danh sách gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa, Thôn văn hóa”các danh hiệu kiểu mẫu năm 2021.

3. Kinh phí tổ chức:

Kinh phí tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tại xã, in ấn các loại tài liệu có liên quan; công tác thi đua khen thưởng cấp xã do UBND xã đảm nhiệm.

Kinh phí triển khai kế hoạch và biểu dương khen thưởng (nếu có) ở các KDC thì KDC đảm nhiệm từ nguồn kinh phí cấp theo khu dân cư và kinh phí hoạt động của thôn để chi cho phù hợp.

Trên đây là kế hoạch tổ chức bình xét công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa, Thôn văn hóa,” và danh hiệu kiểu mẫu năm 2021.

Đề nghị các ông trưởng thôn, ban công tác Mặt trận, các ban ngành đoàn thể, các đơn vị có liên quan phối hợp tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch này bảo đảm đạt kết quả cao./.

Nơi nhận:

KT. CHỦ TỊCH

- Ban Thường vụ Đảng ủy (để b/c);

- UB MTTTQ xã-Trưởng các ngành đoàn thể;

- Cấp ủy – Trưởng thôn; Trưởng BCTMT KDC;( P/h thực hiện)

- Lưu VP UBND xã

P.CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Đào Văn Hoàng

                                                                                                                               

 

 

 

KẾ HOẠCH Bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa, Thôn văn hóa”; danh hiệu công dân kiểu mẫu, gia đình kiểu mẫu năm 2021.

Đăng lúc: 03/11/2021 00:00:00 (GMT+7)

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ ĐỊNH LIÊN

 
   

 

Số: 47/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 

                Định Liên, ngày 02 tháng 11 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa, Thôn văn hóa”;

 danh hiệu công dân kiểu mẫu, gia đình kiểu mẫu năm 2021.

 
   

 

Thực hiện quyết định số 09/2019/QĐ-UBND  ngày  09/4/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Ban hành quy định các tiêu chí và trình tự, thủ tục xét, công nhận các danh hiệu kiểu mẫu;

Thực hiện Nghị Định 122/2018 ngày 17/9/2018 của Thủ tướng chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “gia đình văn hóa”, “thôn văn hóa”, “làng văn hóa”, “ấp văn hóa”, “bản văn hóa”, “tổ dân phố văn hóa”;

Căn cứ vào Công văn số 3452/UBND-VHTT ngày 25/10/2021 của Phòng VHTT - UBND huyện  Yên Định về việc triển khai việc xét tặng các danh hiệu văn hóa, báo cáo kết quả xây dựng danh hiệu văn hóa năm 2021 và đăng ký chỉ tiêu xây dựng  danh hiệu văn hóa năm 2022. UBND xã Định Liên xây dựng kế hoạch triển khai bình xét các danh hiệu kiểu mẫu, danh hiệu gia đình văn hóa năm 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Mục đích: - Lựa chọn ra các gia đình văn hóa, gia đình kiểu mẫu và công dân kiểu mẫu năm 2021

- Phát động phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng gia đình văn hóa”, xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu trong khu dân cư một cách sâu rộng và toàn diện.

- Yêu cầu: Công tác bình xét, công nhận được thực hiện công khai, dân chủ, đúng quy trình; không chạy theo thành tích mà chú trọng chất lượng từ đó kịp thời tuyên dương, khen thưởng động viên phát triển phong trào.

Tổ chức công bố danh hiệu “Gia đình văn hóa, Thôn văn hóa, và các danh hiệu kiểu mẫu năm 2021 trong ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11/2021.

II. NỘI DUNG:

1. Đối với danh hiệu “Gia đình văn hóa, Thôn văn hóa”

1.1 Theo 05 nội dung thực hiện của cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

- Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng.

- Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng gia đình văn hóa, phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái.

- Đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

- Đoàn kết chấp hành pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

- Đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh.

1.2 Tiêu chuẩn danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”.

Theo Nghị Định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về tiêu chuẩn trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”. (có hướng dẫn kèm theo).

2. Đối với các danh hiệu kiểu mẫu.

Thực hiện theo quyết định số 09/2019/QĐ-UBND tỉnh Thanh hóa ngày 09/4/2019 về việc ban hành quy định chi tiết các tiêu chí và trình tự, thủ tục xét, công nhận các danh hiệu kiểu mẫu, (Có hướng dẫn kèm theo).

2.1 Nội dung thực hiện:

Theo Quyết định 09/2019/QĐ-UBND tỉnh Thanh hóa ngày 09/ 4/ 2019 về việc ban hành quy định chi tiết các tiêu chí và trình tự, thủ tục xét, công nhận các danh hiệu kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH quê hương, đất nước giai đoạn 2020 – 2025.

2.2 Tiêu chuẩn các danh hiệu kiểu mẫu.

Theo điều 3, điều 4, điều 5, điểu 6, điều 7 Quyết định số 09/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa (có hướng dẫn kèm theo).

III. PHƯƠNG THỨC TIẾN HÀNH VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Phương thức tiến hành:

- Trưởng thôn, cùng trưởng Ban công tác Mặt trận tổ chức hội nghị Ban công tác Mặt trận mở rộng đến tổ trưởng, tổ phó tổ an ninh xã hội triển khai kế hoạch bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa, Thôn văn hóa”; các danh hiệu kiểu mẫu năm 2021.

- Tổ trưởng tổ an ninh xã hội tổ chức hội nghị đại diện hộ gia đình của tổ, họp xem xét dự kiến về đối tượng cụ thể của các danh hiệu lập danh sách tổng hợp về Ban công tác mặt trận thôn.

- Trưởng thôn phối hợp với trưởng ban công tác Mặt trận thôn tổ chức hội nghị mở rộng, để rà soát các danh hiệu mà các tổ an ninh xã hội báo cáo, đồng thời dự kiến các danh hiệu để tham mưu cho hội nghị thôn bình xét.

- Căn cứ kết quả bình xét các danh hiệu của thôn, trưởng thôn lập danh sách các danh hiệu, báo cáo về bộ phận Văn hóa xã (gặp đ/c Hằng CC VH-XH) để tham mưu cho Hội đồng thi đua khen thưởng xã xét công nhận.

- UBND - Ban thường trực Mặt trận Tổ quốc xã, các ngành đoàn thể, các tổ chức thành viên của mặt trận phối hợp triển khai kế hoạch đến các thành viên, đoàn viên, hội viên và mọi tầng lớp nhân dân để góp phần thực hiện kế hoạch đạt kết quả cao nhất.

- Ban văn hóa thông tin xã tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh từ ngày 01 tháng 11 năm 2021;

2. Thời gian thực hiện

- Ngày 03/11/2021 tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa, Thôn văn hóa”các danh hiệu kiểu mẫu năm 2021.

- Ngày 03/11/2021 – 11/11/2021, các khu dân cư tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch, tiến hành hội nghị bình xét các danh hiệu năm 2021 và phát động đăng ký thi đua các danh hiệu năm 2022.

- Ngày 12/11/2021, Trưởng thôn lập danh sách báo cáo về Bộ phận văn hóa xã.

- Ngày 13-15/11/2021, Hội đồng thi đua khen thưởng xã tổ chức hội nghị bình xét, và đề nghị UBND xã ra quyết định công nhận các danh hiệu gia đình văn hóa, công dân kiểu mẫu và gia đình kiểu mẫu năm 2021.

- Ngày 18/11/2021 các khu dân cư tổ chức ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” công bố danh sách gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa, Thôn văn hóa”các danh hiệu kiểu mẫu năm 2021.

3. Kinh phí tổ chức:

Kinh phí tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tại xã, in ấn các loại tài liệu có liên quan; công tác thi đua khen thưởng cấp xã do UBND xã đảm nhiệm.

Kinh phí triển khai kế hoạch và biểu dương khen thưởng (nếu có) ở các KDC thì KDC đảm nhiệm từ nguồn kinh phí cấp theo khu dân cư và kinh phí hoạt động của thôn để chi cho phù hợp.

Trên đây là kế hoạch tổ chức bình xét công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa, Thôn văn hóa,” và danh hiệu kiểu mẫu năm 2021.

Đề nghị các ông trưởng thôn, ban công tác Mặt trận, các ban ngành đoàn thể, các đơn vị có liên quan phối hợp tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch này bảo đảm đạt kết quả cao./.

Nơi nhận:

KT. CHỦ TỊCH

- Ban Thường vụ Đảng ủy (để b/c);

- UB MTTTQ xã-Trưởng các ngành đoàn thể;

- Cấp ủy – Trưởng thôn; Trưởng BCTMT KDC;( P/h thực hiện)

- Lưu VP UBND xã

P.CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Đào Văn Hoàng

                                                                                                                               

 

 

 

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC