Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
18182

Thông báo về việc niêm yết công khai danh sách hỗ trợ đối với lao động tự do không có giao kết HĐLĐ gặp khó khăn do dịch Covid 19 năm 2021

Ngày 04/11/2021 00:00:00

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ ĐỊNH LIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số:  77/TB-UBND


Định Liên, ngày 04  tháng 11  năm 2021

                                       

 

THÔNG BÁO

V/v niêm yết công khai danh sách hỗ trợ đối với người lao động tự do không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch covit 19 năm 2021

 
 

 


          Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19;

          Căn cứ Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo quy định tại khoản 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ.

          Căn cứ hướng dẫn số 2852/UBND- LĐTBXH ngày 7/9/2021 của UBND huyện Yên Định về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch covit - 19 trên địa bàn huyện Yên Định.

Ủy ban nhân dân xã Định Liên thông báo niêm yết công khai danh sách đối tượng lao động tự do không có giao kết hợp đồng lao động  được hỗ trợ covit 19 như sau:

* Đối tượng niêm yết:

 Danh sách lao động tự do không có hợp đồng lao động đủ điều kiện được hỗ trợ do ảnh hưởng của Covit 19 (có danh sách kèm theoTải văn bản tại đây

* Thời gian niêm yết: Từ 10h ngày 04/11/2021 đến 10h ngày 08/11/2021.

* Địa điểm: Tại nhà Văn hóa thôn, trụ sở UBND và thông báo trên hệ thống truyền thanh của xã.

Đài truyền thanh xã, các Ông thôn trưởng thực hiện thông báo trên đài truyền thanh: 02 lần/ngày danh sách được hưởng chính sách covit 19 để nhân dân được biết.

Sau 2 ngày niêm yết kể từ ngày thông báo Ủy ban nhân xã sẽ gửi hồ sơ về UBND huyện để thẩm định hồ sơ và đề nghị hỗ trợ cho các đối tượng./.

    Nơi nhận:                                                                                   KT.CHỦ TỊCH

- TT đảng ủy, TTHĐND (BC);                                                        PHÓ CHỦ TỊCH 

- 4 thôn trên địa bàn xã

- Lưu: VP, CSXH.                                           

                                                                                         

                                                                                                  

                                                                                                        Đào Văn Hoàng


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Thông báo về việc niêm yết công khai danh sách hỗ trợ đối với lao động tự do không có giao kết HĐLĐ gặp khó khăn do dịch Covid 19 năm 2021

Đăng lúc: 04/11/2021 00:00:00 (GMT+7)

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ ĐỊNH LIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số:  77/TB-UBND


Định Liên, ngày 04  tháng 11  năm 2021

                                       

 

THÔNG BÁO

V/v niêm yết công khai danh sách hỗ trợ đối với người lao động tự do không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch covit 19 năm 2021

 
 

 


          Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19;

          Căn cứ Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo quy định tại khoản 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ.

          Căn cứ hướng dẫn số 2852/UBND- LĐTBXH ngày 7/9/2021 của UBND huyện Yên Định về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch covit - 19 trên địa bàn huyện Yên Định.

Ủy ban nhân dân xã Định Liên thông báo niêm yết công khai danh sách đối tượng lao động tự do không có giao kết hợp đồng lao động  được hỗ trợ covit 19 như sau:

* Đối tượng niêm yết:

 Danh sách lao động tự do không có hợp đồng lao động đủ điều kiện được hỗ trợ do ảnh hưởng của Covit 19 (có danh sách kèm theoTải văn bản tại đây

* Thời gian niêm yết: Từ 10h ngày 04/11/2021 đến 10h ngày 08/11/2021.

* Địa điểm: Tại nhà Văn hóa thôn, trụ sở UBND và thông báo trên hệ thống truyền thanh của xã.

Đài truyền thanh xã, các Ông thôn trưởng thực hiện thông báo trên đài truyền thanh: 02 lần/ngày danh sách được hưởng chính sách covit 19 để nhân dân được biết.

Sau 2 ngày niêm yết kể từ ngày thông báo Ủy ban nhân xã sẽ gửi hồ sơ về UBND huyện để thẩm định hồ sơ và đề nghị hỗ trợ cho các đối tượng./.

    Nơi nhận:                                                                                   KT.CHỦ TỊCH

- TT đảng ủy, TTHĐND (BC);                                                        PHÓ CHỦ TỊCH 

- 4 thôn trên địa bàn xã

- Lưu: VP, CSXH.                                           

                                                                                         

                                                                                                  

                                                                                                        Đào Văn Hoàng


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC