Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
18182

Đại Hội

Ngày 13/08/2021 00:00:00

Đại hội nhiệm kỳ

 

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU

ĐẢNG BỘ XÃ ĐỊNH LIÊN

NHIỆM KỲ 2020-2025

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 
 
 

 


Định Liên, ngày 10 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Định Liên

nhiệm kỳ 2020 – 2025

-----

          Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Định Liên, nhiệm kỳ 2020 – 2025 được tiến hành từ 13h30 phút, ngày 09/6/2020 đến 17h00, ngày 10/6/2020 với sự có mặt của 134 đảng viên đại diện cho 286 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Sau khi nghe các báo cáo trình tại Đại hội. Đại hội tiến hành thảo luận với tinh thần trách nhiệm cao, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, đoàn kết, đảm bảo nguyên tắc, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung chương trình Đại hội đã đề ra. Đại hội đi đến thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

I. Đại hội tán thành và nhất trí cao với báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 – 2020 trình tại Đại hội. Đại hội nhấn mạnh một số vấn đề sau:

1. Về đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 – 2020

Trong nhiệm kỳ đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra: Tăng trưởng GTSX bình quân hàng năm đạt 19,72%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2019 đạt 48 triệu đồng/người/năm, tăng 3 triệu đồng/người/năm so với mục tiêu Đại hội; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, từng bước đã ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất, cơ sở hạ tầng được đầu tư mạnh mẽ, văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được nâng lên; công tác lao động việc làm, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt; chính sách giảm nghèo được chú trọng. Kết quả, đến nay trên địa bàn xã tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 7,06% (năm 2015) xuống còn 1,66% (năm 2019), đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân được nâng lên, tình hình chính trị xã hội được ổn định, an ninh quốc phòng được tăng cường, trật tự ATXH tiếp tục được giữ vững ổn định.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từng bước được đổi mới và đạt được kết quả tích cực, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng từng bước được nâng lên đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công tác chính trị, tư tưởng có nhiều đổi mới, mang lại hiệu quả thiết thực; công tác tổ chức cán bộ, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thường xuyên được củng cố, kiện toàn; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định; việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết TW4 (Khóa XII) được triển khai nghiêm túc, đạt hiệu quả quan trọng, có tác động sâu sắc đến đời sống xã hội; công tác Dân vận, hoạt động của MTTQ, các đoàn thể từng bước đổi mới cả về nội dung, phương thức hoạt động theo hướng mở rộng và phát huy dân chủ, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân.


Hiệu lực quản lý, hiệu quả điều hành của chính quyền được nâng lên; công tác cải cách hành chính đạt kết quả tiến bộ. UBND xã đã tập trung chỉ đạo, điều hành trên tất cả các lĩnh vực, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đó đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành thu, chi ngân sách; tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường..

Đại hội đã phân tích và làm rõ thêm một số mặt còn tồn tại hạn chế, nguyên nhân của những tồn tại hạn chế, nhất là nguyên nhân chủ quan, cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới đó là: Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, Chính quyền còn có những hạn chế; tinh thần trách nhiệm của một số cán bộ, đảng viên chưa cao, chưa chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, chưa có những đột phá trong phát triển kinh tế nông nghiệp...

2. Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội nhất trí cao với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra trong Báo cáo.

3.1. Phương hướng chung

Phát huy truyền thống cách mạng của địa phương, xã đạt chuẩn NTM; tranh thủ tối đa thời cơ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, chủ động khắc phục khó khăn, tập trung triển khai đạt hiệu quả cao nhất trong việc tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; đẩy mạnh phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo công tác Quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội; nâng cao năng lực và sức chiến đấu của cấp ủy Đảng, hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý, điều hành của chính quyền; tiếp tục đổi mới nội dung và nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, thực hiện thắng lợi chỉ tiêu đề ra.

3.2. Phương châm hành động

Đoàn kết – Dân chủ - Sáng tạo – Phát triển

3.3. Các chỉ tiêu chủ yếu

* Về kinh tế (10 chỉ tiêu)

1.Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 là 78,4 triệu đồng;

2. Diện tích đất được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao năm 2025 là 60 ha;

3. Sản lượng lương thực bình quân hàng năm là 3361 tấn;

4. Diện tích, năng suất, sản lượng các cây trồng chủ yếu năm 2025:

- Diện tích: 530 ha trong đó cây lúa 470 ha, cây ngô là 60 ha;

- Năng suất: cây lúa là 65 tạ/ha, cây ngô là 51 tạ/ha;

- Sản lượng: 3361 tấn trong đó cây lúa 3055 tấn, cây ngô là 306 tấn.

5. Tổng đàn gia súc, gia cầm năm 2025: 30 nghìn con trở lên;

6. Sản lượng nuôi trồng, khai thác thủy sản năm 2025 là 200 tấn;

7. Số lượng DN trên địa bàn năm 2025 là 40 doanh nghiệp trở lên;

8. Tỷ lệ tăng thu ngân sách hàng năm 15% trở lên;

9. Tỷ lệ thôn đạt thôn NTM kiểu mẫu năm 2025 là 100%;

10. Tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn xã được cứng hóa đến 2025 là 100%;

* Về văn hóa - xã hội (08 chỉ tiêu)

11. Tốc độ tăng dân số bình quân hàng năm < 0,5%;

12. Đến năm 2025 không còn hộ nghèo ;

13. Tỷ lệ hộ cận nghèo năm 2025 là 3%;

14. Tỷ lệ dân số tham gia BHYT trên tổng dân số năm 2025 là 96% trở lên;

15. Tỷ lệ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn đến năm 2025 là 96%;

16. Tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi được tiêm phòng hàng năm là 100%;

17. Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa năm 2025 là 95%;

18. Tỷ lệ thôn, cơ quan, đơn vị đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2025 là 100%.

* Về môi trường (03 chỉ tiêu)

19. Tỷ lệ che phủ rừng (trồng cây phân tán) là 0,3%;

20. Tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh và sạch là 100%;

21. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý năm 2025 là 95%;

* Về an ninh - quốc phòng (01 chỉ tiêu)

22. Tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự 2025 là 100%;

* Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị (02 chỉ tiêu)

23. 100% Chi bộ Đảng HTTNV, 20% chi bộ HTXSNV;

24. Kết nạp Đảng viên mới đến 2025 là 20 đảng viên trở lên.

3.4. Các nhiệm vụ trọng tâm

Đại hội nhất trí cao 5 nhiệm vụ trọng tâm đã nêu trong Báo cáo, đó là:

- Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, trong đó tập trung vào 3 nhiệm vụ cụ thể: phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa công nghệ cao; coi trọng phát triển CN-TTCN, nâng cao chất lượng hiệu quả sức cạnh tranh; phát triển các ngành dịch vụ thương mại, tài chính, tín dụng.

- Đẩy mạnh xã hội hoá, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá - xã hội.

- Xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh toàn diện, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

- Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa. Trong đó tập trung vào đổi mới toàn diện công tác xây dựng Đảng; xây dựng chính quyền vững mạnh; nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.

- Tập trung xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, các danh hiệu kiểu mẫu gắn với quy hoạch đô thị. Phấn đấu đến trước năm 2025 xã đạt xã kiểu mẫu.

3.5.  Các giải pháp chủ yếu

Đại hội thống nhất cao 8 nhóm giải pháp trong Báo cáo đã nêu, gồm:

- Rà soát, bổ sung các quy hoạch phù hợp với việc đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

- Tập trung huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

- Ứng dụng và chuyển giao có hiệu quả các tiến bộ khoa học - công nghệ thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả, năng lực sản xuất, kinh doanh.

- Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; giải quyết kịp thời các vấn đề xã hội và bảo đảm an sinh xã hội.

- Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

- Tăng cường công tác dân vận của hệ thống chính trị, củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể, các tổ chức xã hội.

- Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính; nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành của chính quyền.

- Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

II. Thông qua báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đại hội nhất trí như nội dung Báo cáo kiểm điểm, từ kinh nghiệm của những nhiệm kỳ đã qua, BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 cần tiếp tục phát huy những ưu điểm, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cho nhiệm kỳ tới.

III. Đại hội nhất trí thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của các tổ chức Đảng vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI. Giao ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 chỉ đạo tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội để bổ sung, hoàn chỉnh văn bản, báo cáo Ban Thường vụ huyện ủy.

IV. Đại hội thông qua kết quả bầu cử BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 13 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 6 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 hoàn chỉnh hồ sơ về kết quả bầu cử, báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy để quyết định chuẩn y theo quy định.

V. Đại hội giao cho BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025 căn cứ vào Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động, xây dựng kế hoạch công tác của Đảng bộ, đề ra các giải pháp cụ thể, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Định Liên nhiệm kỳ 2020 – 2025 kêu gọi toàn thể cán bộ, Đảng viên và nhân dân xã nhà, phát huy truyền thống cách mạng, nâng cao ý thức tự lực, tự cường, tinh thần tự chủ, Đảng bộ và nhân dân xã Định Liên quyết tâm nắm chắc thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, chung sức, chung lòng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đại hội đề ra, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, tạo thế và lực mới cho bước tiến nhanh, vững chắc, xây dựng thành công xã NTM kiểu mẫu, góp phần xây dựng quê hương Định Liên ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ ĐỊNH LIÊN

NHIỆM KỲ 2020 - 2025
Đại Hội

Đăng lúc: 13/08/2021 00:00:00 (GMT+7)

Đại hội nhiệm kỳ

 

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU

ĐẢNG BỘ XÃ ĐỊNH LIÊN

NHIỆM KỲ 2020-2025

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 
 
 

 


Định Liên, ngày 10 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Định Liên

nhiệm kỳ 2020 – 2025

-----

          Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Định Liên, nhiệm kỳ 2020 – 2025 được tiến hành từ 13h30 phút, ngày 09/6/2020 đến 17h00, ngày 10/6/2020 với sự có mặt của 134 đảng viên đại diện cho 286 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Sau khi nghe các báo cáo trình tại Đại hội. Đại hội tiến hành thảo luận với tinh thần trách nhiệm cao, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, đoàn kết, đảm bảo nguyên tắc, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung chương trình Đại hội đã đề ra. Đại hội đi đến thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

I. Đại hội tán thành và nhất trí cao với báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 – 2020 trình tại Đại hội. Đại hội nhấn mạnh một số vấn đề sau:

1. Về đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 – 2020

Trong nhiệm kỳ đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra: Tăng trưởng GTSX bình quân hàng năm đạt 19,72%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2019 đạt 48 triệu đồng/người/năm, tăng 3 triệu đồng/người/năm so với mục tiêu Đại hội; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, từng bước đã ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất, cơ sở hạ tầng được đầu tư mạnh mẽ, văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được nâng lên; công tác lao động việc làm, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt; chính sách giảm nghèo được chú trọng. Kết quả, đến nay trên địa bàn xã tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 7,06% (năm 2015) xuống còn 1,66% (năm 2019), đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân được nâng lên, tình hình chính trị xã hội được ổn định, an ninh quốc phòng được tăng cường, trật tự ATXH tiếp tục được giữ vững ổn định.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từng bước được đổi mới và đạt được kết quả tích cực, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng từng bước được nâng lên đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công tác chính trị, tư tưởng có nhiều đổi mới, mang lại hiệu quả thiết thực; công tác tổ chức cán bộ, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thường xuyên được củng cố, kiện toàn; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định; việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết TW4 (Khóa XII) được triển khai nghiêm túc, đạt hiệu quả quan trọng, có tác động sâu sắc đến đời sống xã hội; công tác Dân vận, hoạt động của MTTQ, các đoàn thể từng bước đổi mới cả về nội dung, phương thức hoạt động theo hướng mở rộng và phát huy dân chủ, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân.


Hiệu lực quản lý, hiệu quả điều hành của chính quyền được nâng lên; công tác cải cách hành chính đạt kết quả tiến bộ. UBND xã đã tập trung chỉ đạo, điều hành trên tất cả các lĩnh vực, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đó đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành thu, chi ngân sách; tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường..

Đại hội đã phân tích và làm rõ thêm một số mặt còn tồn tại hạn chế, nguyên nhân của những tồn tại hạn chế, nhất là nguyên nhân chủ quan, cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới đó là: Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, Chính quyền còn có những hạn chế; tinh thần trách nhiệm của một số cán bộ, đảng viên chưa cao, chưa chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, chưa có những đột phá trong phát triển kinh tế nông nghiệp...

2. Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội nhất trí cao với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra trong Báo cáo.

3.1. Phương hướng chung

Phát huy truyền thống cách mạng của địa phương, xã đạt chuẩn NTM; tranh thủ tối đa thời cơ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, chủ động khắc phục khó khăn, tập trung triển khai đạt hiệu quả cao nhất trong việc tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; đẩy mạnh phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo công tác Quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội; nâng cao năng lực và sức chiến đấu của cấp ủy Đảng, hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý, điều hành của chính quyền; tiếp tục đổi mới nội dung và nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, thực hiện thắng lợi chỉ tiêu đề ra.

3.2. Phương châm hành động

Đoàn kết – Dân chủ - Sáng tạo – Phát triển

3.3. Các chỉ tiêu chủ yếu

* Về kinh tế (10 chỉ tiêu)

1.Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 là 78,4 triệu đồng;

2. Diện tích đất được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao năm 2025 là 60 ha;

3. Sản lượng lương thực bình quân hàng năm là 3361 tấn;

4. Diện tích, năng suất, sản lượng các cây trồng chủ yếu năm 2025:

- Diện tích: 530 ha trong đó cây lúa 470 ha, cây ngô là 60 ha;

- Năng suất: cây lúa là 65 tạ/ha, cây ngô là 51 tạ/ha;

- Sản lượng: 3361 tấn trong đó cây lúa 3055 tấn, cây ngô là 306 tấn.

5. Tổng đàn gia súc, gia cầm năm 2025: 30 nghìn con trở lên;

6. Sản lượng nuôi trồng, khai thác thủy sản năm 2025 là 200 tấn;

7. Số lượng DN trên địa bàn năm 2025 là 40 doanh nghiệp trở lên;

8. Tỷ lệ tăng thu ngân sách hàng năm 15% trở lên;

9. Tỷ lệ thôn đạt thôn NTM kiểu mẫu năm 2025 là 100%;

10. Tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn xã được cứng hóa đến 2025 là 100%;

* Về văn hóa - xã hội (08 chỉ tiêu)

11. Tốc độ tăng dân số bình quân hàng năm < 0,5%;

12. Đến năm 2025 không còn hộ nghèo ;

13. Tỷ lệ hộ cận nghèo năm 2025 là 3%;

14. Tỷ lệ dân số tham gia BHYT trên tổng dân số năm 2025 là 96% trở lên;

15. Tỷ lệ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn đến năm 2025 là 96%;

16. Tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi được tiêm phòng hàng năm là 100%;

17. Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa năm 2025 là 95%;

18. Tỷ lệ thôn, cơ quan, đơn vị đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2025 là 100%.

* Về môi trường (03 chỉ tiêu)

19. Tỷ lệ che phủ rừng (trồng cây phân tán) là 0,3%;

20. Tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh và sạch là 100%;

21. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý năm 2025 là 95%;

* Về an ninh - quốc phòng (01 chỉ tiêu)

22. Tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự 2025 là 100%;

* Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị (02 chỉ tiêu)

23. 100% Chi bộ Đảng HTTNV, 20% chi bộ HTXSNV;

24. Kết nạp Đảng viên mới đến 2025 là 20 đảng viên trở lên.

3.4. Các nhiệm vụ trọng tâm

Đại hội nhất trí cao 5 nhiệm vụ trọng tâm đã nêu trong Báo cáo, đó là:

- Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, trong đó tập trung vào 3 nhiệm vụ cụ thể: phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa công nghệ cao; coi trọng phát triển CN-TTCN, nâng cao chất lượng hiệu quả sức cạnh tranh; phát triển các ngành dịch vụ thương mại, tài chính, tín dụng.

- Đẩy mạnh xã hội hoá, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá - xã hội.

- Xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh toàn diện, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

- Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa. Trong đó tập trung vào đổi mới toàn diện công tác xây dựng Đảng; xây dựng chính quyền vững mạnh; nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.

- Tập trung xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, các danh hiệu kiểu mẫu gắn với quy hoạch đô thị. Phấn đấu đến trước năm 2025 xã đạt xã kiểu mẫu.

3.5.  Các giải pháp chủ yếu

Đại hội thống nhất cao 8 nhóm giải pháp trong Báo cáo đã nêu, gồm:

- Rà soát, bổ sung các quy hoạch phù hợp với việc đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

- Tập trung huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

- Ứng dụng và chuyển giao có hiệu quả các tiến bộ khoa học - công nghệ thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả, năng lực sản xuất, kinh doanh.

- Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; giải quyết kịp thời các vấn đề xã hội và bảo đảm an sinh xã hội.

- Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

- Tăng cường công tác dân vận của hệ thống chính trị, củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể, các tổ chức xã hội.

- Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính; nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành của chính quyền.

- Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

II. Thông qua báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đại hội nhất trí như nội dung Báo cáo kiểm điểm, từ kinh nghiệm của những nhiệm kỳ đã qua, BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 cần tiếp tục phát huy những ưu điểm, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cho nhiệm kỳ tới.

III. Đại hội nhất trí thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của các tổ chức Đảng vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI. Giao ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 chỉ đạo tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội để bổ sung, hoàn chỉnh văn bản, báo cáo Ban Thường vụ huyện ủy.

IV. Đại hội thông qua kết quả bầu cử BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 13 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 6 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 hoàn chỉnh hồ sơ về kết quả bầu cử, báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy để quyết định chuẩn y theo quy định.

V. Đại hội giao cho BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025 căn cứ vào Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động, xây dựng kế hoạch công tác của Đảng bộ, đề ra các giải pháp cụ thể, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Định Liên nhiệm kỳ 2020 – 2025 kêu gọi toàn thể cán bộ, Đảng viên và nhân dân xã nhà, phát huy truyền thống cách mạng, nâng cao ý thức tự lực, tự cường, tinh thần tự chủ, Đảng bộ và nhân dân xã Định Liên quyết tâm nắm chắc thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, chung sức, chung lòng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đại hội đề ra, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, tạo thế và lực mới cho bước tiến nhanh, vững chắc, xây dựng thành công xã NTM kiểu mẫu, góp phần xây dựng quê hương Định Liên ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ ĐỊNH LIÊN

NHIỆM KỲ 2020 - 2025
Từ khóa bài viết:

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC